POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”
Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej desoto.pl, prowadzonej pod adresem URL: http://desoto.pl, zwanej dalej „Stroną”. Strona jest zarządzana przez:
DE SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-747) przy ul. Ficowskiego 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023748, NIP: 5270200792 oraz REGON: 001313899, zwaną dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 663 78 86 oraz przy użyciu adresu e-mail: desoto@desoto.pl.

1. Wstęp
Usługodawca informuje o następujących warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania funkcjonalności formularza kontaktowego. Niepodanie tych danych, może uniemożliwić skorzystanie z tej funkcjonalności.

Dane osobowe Użytkownika udostępnione Usługodawcy w formularzu kontaktowym zostają przekazane w treści wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, wymieniony powyżej. Do czasu nawiązania współpracy z nadawcą wiadomości dane te służą jedynie sformułowaniu odpowiedzi na kontakt i przechowywaniu informacji nt. sprawy, w jakiej Użytkownik nawiązał kontakt z Usługodawcą. Dane te przechowywane są przez Usługodawcę do czasu nawiązania formalnej współpracy z Użytkownikiem, na podstawie art.6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) nie dłużej jednak niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym Użytkownik nawiązał kontakt, udostępniając swoje dane osobowe.
Usługodawca nie przechowuje ani nie próbuje uzyskiwać dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.
Usługodawca nie profiluje danych osobowych Użytkowników Strony, pozyskanych poprzez funkcjonalności Strony.

2. Deklaracja
Usługodawca realizuje normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
• zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu.
Dane przetwarzane przez Usługodawcę są przechowywane na bezpiecznych nośnikach, a wypadu zastosowania zewnętrznych serwerów – na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest Usługodawca.

4. Podstawa i czas przetwarzania danych osobowych
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:
• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:
• Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
• Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
• Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
• Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

5. Zakresy i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników Strony. ·         imię i nazwisko

·         adres e-mail

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony – udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Użytkownikom przez Usługodawcę, względnie nawiązanie współpracy z Usługodawcą.
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy w wyniku kontaktu za pośrednictwem Strony nawiązali z Usługodawcą stosunek prawny (umowę) bądź reprezentują podmiot będący stroną umowy z Usługodawcą. ·         imię i nazwisko

·         adres

·         adres e-mail

·         numer konta bankowego

·         numer zamówienia

·         numer telefonu

·         NIP

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Użytkownikami; wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego; dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie.
Zbiór danych osobowych Użytkowników Strony, którzy złożyli reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. ·         imię i nazwisko

·         adres

·         numer telefonu

·         adres e-mail

·         NIP

·         numer konta bankowego

·         numer zamówienia

·         numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów; wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego; dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie.

6. Ujawnianie danych osobowych
Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu, innym podmiotom, w celu realizacji stosunku prawnego z Użytkownikiem Strony, w szczególności należytego świadczenia usług, obsługi prawno-rachunkowej, obsługi płatności.

Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie umowy powierzenia danych albo innego instrumentu prawnego, zapewniającego odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 RODO.

W przypadku przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Usługodawca informuje o tym fakcie zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

W pozostałym zakresie Usługodawca nie ujawnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Usługodawcy potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, Usługodawca dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Usługodawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Usługodawca spełni żądanie, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
• Użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
• dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Usługodawcy przetwarzania w następujących przypadkach:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Usługodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• Usługodawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Usługodawcy, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Usługodawcy, jeżeli przetwarzanie odbywa się:
• na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
• w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Co do zasady, Usługodawca nie poddaje udostępnianych Użytkownikowi funkcjonalności Strony decyzjom opartym na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

8. Dzienniki serwerowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownicy korzystają ze Strony. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Strony w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

9. Pamięć podręczna
Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, Usługodawca może w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

10. Geolokalizacja
Usługodawca albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

11. Tag pikselowy
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

12. Pliki cookies i profilowanie – wprowadzenie
W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu, możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam takiego typu.

13. Podstawa przetwarzania plików cookies
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
• poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
• za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
• za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez Użytkownika.
Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

14. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
• pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Strony jest niemożliwe,
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone,
• pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na Stronie lub poza nią do preferencji Użytkownika.Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
• pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
• pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
• pliki cookies Usługodawcy,
• pliki cookies podmiotów trzecich.

15. Pliki cookies Usługodawcy
Pliki cookies Usługodawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Strony dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

16. Pliki cookies podmiotów trzecich
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc.1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
• Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
• Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
• Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
• YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Strony, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

17. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony.

18. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania, których Usługodawca nie jest administratorem. W takich wypadkach Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

19. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

20. Kontakt i zgłoszenia
Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów.W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:
desoto@desoto.pll
(+48) 22 663 78 86
desoto.pl

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

Sporządzone z pomocą  niezbednikRODO.pl